Velká Polom
Velká Polom

Řešení životních situací

Občanské průkazy

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který je omezen ve svéprávnosti, nemá povinnost mít občanský průkaz. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občan může požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu (př. Magistrát města Ostravy, Městský úřad Hlučín, Městský úřad Kravaře... NE Obecní úřad Velká Polom).

Co předložit k podání žádosti

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

  • rodný list, a vzniknou-li pochybnosti o státním občanství, rovněž doklad o státním občanství občana, nebo
  • cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

K vydání nového občanského průkazu se předkládá dosavadní občanský průkaz.

Občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit

  • rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
  • průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele.

Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.

KDE HLÁSIT ZTRÁTU, ODCIZENÍ ČI POŠKOZENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

V souvislosti s novým zákonem č. 269/2021 Sb., o  občanských průkazech, který vyšel ve Sbírce zákonů České republiky 19. 7. 2021, nebude již možné u  Obecního úřadu Velká Polom ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení či nebezpečí zneužití občanského průkazu, a to s účinností od 2. 8. 2021. Tyto skutečnosti nahlásíte  Magistrátu města Ostravy, Gorkého 3037/2, Ostrava, nebo kterémukoli úřadu obce s rozšířenou působností. Ztrátu a odcizení občanského průkazu lze nahlásit i Policii České republiky.

Dlouhodobé ošetřování

ošetřovné.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 250 kB
Vloženo: 25. 6. 2018

Ochrana zvířat při sklizních a sečích

senosec_letak_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 717,98 kB
Vloženo: 21. 6. 2017

Máte evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

mate-evidovanu-adresu-trvaleho-pobytu-na-adrese-sidla-ohlasovny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 255,19 kB
Vloženo: 12. 1. 2016

Vítání občánků

Vítání občánků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 446,28 kB
Vloženo: 16. 4. 2013

Stížnosti, petice a ostatní podání

Stížnosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 207,32 kB
Vloženo: 14. 9. 2012

Pořádání veřejných sbírek

Veřejné sbírky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 206,61 kB
Vloženo: 14. 9. 2012

Žádost o použití znaku obce

Žádost o povolení užití znaku obce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 191,53 kB
Vloženo: 14. 9. 2012

Příručka pro pozůstalé

Přručka pro pozůstalé.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,66 MB
Vloženo: 4. 5. 2010

Změna schválené územně plánovací dokumentace (územní plán obce)

Žádost o změnu schválené územně plánovací dokumentace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 267,25 kB
Vloženo: 15. 2. 2016