Velká Polom
Velká Polom

Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Velká Polom zde (teď nic)

Volby

Informace o volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 07.06.2024 a 08.06.2024

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu Typ: PDF dokument, Velikost: 145.3 kB

Kontaktní osoba Obecního úřadu Velká Polom pro agendu voleb:

Lucie Divišová, telefon 725 709 838, e-mail matrika@velkapolom.cz 

 

Informace pro voliče

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má:

  • občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 8. června 2024, dosáhl věku 18 let;
  • občan jiného státu EU, který alespoň druhý den voleb, tj. 8. června 2024, dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (konec lhůty pro přihlášení k pobytu je den 24. dubna 2024)

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do Evropského parlamentu jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa) a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, seznam vytváří obecní úřad.

Informace k hlasování ve volbách do Evropského parlamentu Typ: PDF dokument, Velikost: 749.55 kB

Informace pro voliče, kteří po 28.4.2024 změní svůj pobyt:

Volič, který se přestěhuje po 28. dubnu 2024 do jiné obce, je u obecního úřadu v obci předchozího trvalého pobytu vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu /§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu/. Tento volič však nebude automaticky zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v obci nového trvalého pobytu. Aby mohl v těchto volbách hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení

  • buď obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16.00 hodin dne 5. června 2024

(současně s tím lze tento obecní úřad případně požádat i o vydání voličského průkazu; lhůta pro osobní žádost končí 5. června 2024 v 16.00 hodina a lhůta pro písemnou žádost končí 31. května 2024 v 16.00)

  • nebo ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).

Informace pro žadatele o voličský průkaz

Volič, který nemůže anebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o vydání voličského průkazu, s nímž může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v ČR.

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, v jehož seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je zapsán, nebo zastupitelský úřad ČR v zahraničí voliči, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu.

O voličský průkaz lze požádat obecní úřad:

  • osobně nejpozději do dne 5. června 2024 do 16:00 hod.
  • podáním v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem doručeným nejpozději do dne 31. května 2024 do 16:00 hod. nebo datovou zprávou doručenou nejpozději do dne 31. května do 16:00 hod.

Obecní úřad voličský průkaz voliči vydá nejdříve dne 23. května 2024 a to buď osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o voličský průkaz anebo jej voliči zašle do vlastních rukou.

Žádost o vydání voličského průkazu Typ: DOC dokument, Velikost: 53 kB

Informace k vydání voličského průkazu Typ: PDF dokument, Velikost: 206.25 kB

Informace pro občany ČR volící v zahraničí Typ: PDF dokument, Velikost: 207.47 kB

Informace pro občany jiných států Evropské unie k možnosti volit Typ: PDF dokument, Velikost: 208.56 kB

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dne 7. a 8. června 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 239.9 kB