Velká Polom
Velká Polom

Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Velká Polom zde Typ: PDF dokument, Velikost: 402.12 kB

Stočné

Kontakty
Andrea Hruzíková, tel. 606 690 457, email: stavsekr@velkapolom.cz

Pravidla obce Velká Polom pro zavedení stočného

 

S účinností od 01.01.2023 je stanovena cena stočného pro jednotnou kanalizaci (bez napojení na čistírnu odpadních vod): 22,73 Kč/m3 (bez DPH), t.j. 25,00 Kč/m3 (vč. 10 % DPH).

S účinností od 01.01.2023 je stanovena cena stočného pro splaškovou kanalizaci (napojení na čistírnu odpadních vod): 44,55 Kč/m3 (bez DPH), t.j. 49,00 Kč/m3 (vč. 10 % DPH).

NOVÁ smlouva:

V souvislosti se zavedením stočného v obci od 1.1.2016 a v souvislosti s přípravou rekonstrukce kanalizace v obci je možné uzavřít novou Smlouvu o odvádění odpadních vod.  V roce 2010 vlastníci nemovitostí napojených na veřejnou kanalizaci uzavírali s obcí smlouvu, kterou byla legalizována skutečnost napojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci ve vlastnictví obce.   Tato smlouva obsahuje i ujednání o výběru stočného a do doby uzavření NOVÉ smlouvy je stále v platnosti. Stočné podle starých smluv bude fakturováno obcí na základě přepočtového koeficientu a počtu trvale žijících osob v nemovitosti (rodinný dům 36 m3/rok/osoba, bytová jednotka  35 m3/rok/osoba ). Bude-li požadovat vlastník nemovitosti výpočet stočného podle odečtu vodoměru, je nutné přinést s sebou fakturu od SMVaK příp. znát číslo odběrného místa (vodoměru) nebo číslo odběratele. Kontaktní osoba pro záležitostí kanalizace a stočného v obci: Andrea Hruzíková, email: stocne@velkapolom.cz, tel. 606 690 457.