Velká Polom
Velká Polom

Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Velká Polom zde (406.96 kB) 

Změna v organizaci svozu odpadů od 1.5.2023

Od 1. 5. 2023 dochází ke změně organizaci svozu odpadů. Odpad bude ze všech domácností svážen pouze 1x za 14 dní.

Občané, kteří měli dosud svoz 1x týdně, budou mít stejnou nádobu a svážet se bude 1x za 14 dní. U těch, kteří mají svoz nyní 1x za 14 dní, dojde ke snížení kapacity nádob. Důvodem pro toto opatření je maximální využití kapacity nádob, snížení nákladů na svoz odpadů a snížení množství směsného komunálního odpadu. Prosíme využijte maximálně nádob pro tříděný odpad, které jsou v obci k dispozici. Budou také vytvořena nová místa pro tříděný odpad a průběžně budeme posilovat kapacitu stávajících míst, bude-li to potřeba.

 

Proč ke změně dochází?

 • Z důvodu zajištění povinností obce vyplývajících z odpadového zákona, těmi jsou především snížení množství směsného komunálního odpadu a zajištění zvýšení poměru vytříděného odpadu.
 • Z důvodu úspory nákladů za svoz odpadů.

Jaká opatření budou prováděna?

 • Svoz směsného komunálního odpadu bude probíhat pouze 1x za 14 dní.
 • Dojde k výměně všech zelených popelnic za  nové černé. Výměnu provede společnost OZO Ostrava.
 • U těch občanů, kteří už nyní mají svoz 1x za 14 dní, dojde ke snížení kapacity popelnic, aby změna proběhla u všech domácností. Dle počtu osob v celé nemovitosti je systém nastaven takto:
  • 1–4 osoby – popelnice 80 litrů 1x14 dní (nyní je kapacita 120 l),
  • 5–8 osob – popelnice 120 litrů 1x14 dní (nyní je kapacita 120 l 1x týdně),
  • 9 a více osob – 2 nádoby 120 + 80 litrů 1x14 dní.

Jak budou řešeny výjimečné situace, když nebude kapacita nádoby dostačovat?

 • Např. pokud v nemovitosti žije dospělá osoba, která používá kompenzační pomůcky (pleny), lze situaci řešit individuálně na základě žádosti předložené na obci.

Topíte tuhými palivy a současně vlastníte schválený typ kotle správné emisní třídy?

 • Pokud vám nebude kapacita popelové nádoby v topné sezoně dostačovat, lze na základě žádosti a doložených dokladů o nákupu paliv a dalších požadovaných potvrzení získat další nádobu na popel. Potřebné podklady budou včas ke stažení na webu obce. Popel ze dřeva do směsného komunálního odpadu nepatří, jedná se o bioodpad.

Nádoby na tříděný odpad mám daleko a jsou často přeplněné, jak se toto bude řešit?

 • Budou doplněna další „hnízda“ na tříděný odpad pro navýšení kapacity pro tento druh odpadu. Nová místa vzniknou na ulici Za Humny u křitovatky s ulicí Pionýrskou, na ul. Slunečná u čistírny odpadních vod, na ul. Kotrská u křižovatky s ulicí Budovatelů. Posíleno bude hnízdo na ul. Na Kopci. Budeme sledovat naplněnost jednotlivých kontejnerů a posilovat nejvytíženější místa.

Proč mají občané třídit?

 • Povinnost třídit odpad vychází z odpadového zákona.
 • Vytříděný odpad lze dále využít, na rozdíl od směsného komunálního odpadu v popelnicích občanů. Ten končí bez využití na skládce komunálního odpadu.

Co mám dělat, když třídím a nedostačuje mi kapacita popelnice?

 • Kontaktujte obecní úřad, budeme společně hledat řešení.
 • Zkontrolujeme obsah vaší popelnice, poradíme, co ještě lze třídit a kde jsou případné rezervy.

Vedení obce Velká Polom

 

Odpady v obci od 1.5.2023 (5.41 MB)

Leták ke změně od 1.5.2023 (141.68 kB)