Velká Polom
Velká Polom

Projekty financované z rozpočtu Moravskoslezského kraje

logoMoravskoslezský kraj nezanedbává obce ve svém kraji a podporuje tak zlepšování života občanů. Každoročně vypisuje řadu dotačních titulů. Více informací o přijatých dotacích obce z rozpočtu Moravskoslezského kraje naleznete v odkaze.

  • Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Velká Polom

Moravskoslezský kraj poskytl obci v roce 2022 celkem 400.000 Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení. Celková předpokládaná částka výměny je ve výši 840.000 Kč. Jedná se o výměnu osvětlení v lokalitě "Kotrská" za nové úspornější svítidla a současně budou dle provedeného světelného výpočtu přidána i světla nová. Celkem se jedná o instalaci 80 ks svítidel. 

  • Dotace na ozdravné pobyty pro žáky základní školy

Ve dnech 27.3. - 9.4.2019 se žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd Základní školy a Mateřské školy Velká Polom zúčastnili ozdravného pobytu v krásném prostředí Velkých Karlovic, který byl hrazen z účelové dotace na ozdravné pobyty žáků 1. stupně z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Ubytování bylo zajištěno v hotelu Galik, který se pyšnil výbornou kuchyní a příjemným jednáním.

Počasí dětem přálo a tak mohly většinu času trávit venku na hřišti, vycházkami po okolí nebo výletem do nedaleké Karolínky, kde navštívily sklárny.

Možnost zúčastnit se ozdravného pobytu přijali žáci i jejich rodiče s nadšením. Vzhledem k volbě Velkých Karlovic jako místa pobytu všichni očekávali pozitivní dopad na dýchací soustavu. Díky dobrému počasí mohly děti trávit venku v přírodě několik hodin denně a také absolvovaly několik turistických výšlapů, což rovněž přispělo ke zlepšení fyzické kondice. Dále si děti rozšířily okruh znalostí o historické a kulturní informace z dané oblasti.

Žáky na ozdravném pobytu navštívila i náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

Všichni zúčastnění si pobyt moc užili a domů si dovezli plno krásných vzpomínek.

Moravskoslezský kraj na ozdravný pobyt poskytl dotaci ve výši 543.200,-Kč.

  • Schválená dotace - obnova obrazů Valentina Držkovice 2019

Moravskoslezský kraj rozhodl o poskytnutí dotace ve výši 133 tis. Kč na restaurování obrazů Valentina Držkovice - 2. část.

Obec Velká Polom disponuje kolekcí obrazů akad. malíře, Valentina Držkovice, velkopolomského rodáka. Malíř daroval ještě za svého života rodné obci 30 velkých obrazů. U příležitosti 130. výročí jeho narození v roce 2018 byla uspořádána výstava, pro kterou byly provedeny restaurátorské práce části této kolekce. Další obrazy, které nebyly prozatím restaurovány, však vykazovaly značné poškození a mohly být restaurovány díky dotaci Moravskoslezského kraje. Práce byly provedeny akademickou malířkou Romanou Balcarovou a jsou nyní připraveny k dalšímu využití, např. při slavnostních akcích - oslavy výročí založení obce, či jiných významných událostostech v obci.

  • Schválená dotace - oprava památníku

Moravskoslezskému kraji záleží na válečných hrobech a pietních místech na území kraje. Každoročně poskytuje finanční dotace na zabezpečení jejich péče a údržbu s cílem udržovat tato místa v důstojném a poznatelném stavu. Obec Velká Polom využila na začátku letošního roku možnosti získat individuální dotaci a získala finanční prostředky na pietní místo nacházející se v parčíku u obecního úřadu. Moravskoslezský kraj podpořil obnovu památníku ve výši 40.000,- Kč.

  • Schválená dotace - na zrestaurování obrazů Valentina Držkovice

Moravskoslezský kraj rozhodl o poskytnutí dotace 150 tis. Kč na akci "Výstava obrazů Valentina Držkovice", kterou organizuje obec Velká Polom v dubnu 2018. Tato dotace pokryje většinu výdajů na zrestaurování několika poškozených obrazů, které malíř již za svého života daroval rodné obci.

  • Schválená dotace - pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH

    Dotace pro jednotky SDH obcí – pořízení nového dopravního automobilu, ve výši max. 225.000,- Kč

Moravskoslezský kraj za účelem zajištění a zvýšení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů na území svého kraje vyhlásil podmínky individuálního dotačního programu, který podpoří jednotky SDH v pořízení dopravního automobilu pro svoji činnost. Navázal tak na program vyhlášený Ministerstvem vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, který podporuje pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH ve výši 50 % pořizovací ceny tohoto automobilu, max. do výše 400.000,- Kč. Projekt je v realizaci, nový automobil získá jednotka SDH naší obce koncem roku 2016, příp. začátkem roku 2017. Očekávané náklady projektu činí cca 900.000,- Kč, Moravskoslezský kraj podpoří nákup automobilu ve výši 25 %, max. částkou 225.000,- Kč.

  • Schválená dotace - zastřešení víceúčelového hřiště ZŠ Velká Polom

Moravskoslezský kraj vyhlašuje každoročně podmínky tohoto dotačního programu s cílem podporovat realizaci rozvojových záměrů obcí za účelem rozvoje obcí v mnoha oblastech. Obec Velká Polom podala na začátku letošního roku žádost o dotaci na projekt „Zastřešení víceúčelového hřiště ZŠ Velká Polom“, jehož realizací dojde k rozšíření nabídky sportovního vyžití v obci Velká Polom. Stávající víceúčelové hřiště, umístěné v areálu školní zahrady příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Velká Polom, je využitelné za příznivého počasí, protože mokrý povrch otevřené plochy není bezpečný. Zastřešením hřiště vznikne další sportovní zařízení využitelné téměř po celý rok. Zvýší se komfort a bezpečnost uživatelů a samozřejmě také kapacita pro tělovýchovnou činnost v obci. Celkové náklady realizace projektu činí 5.731.270,33 Kč. Moravskoslezský kraj podpořil projekt částkou 300.000,- Kč.