Velká Polom
Velká Polom

Projekt "Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom"

logoreg. č. : CZ. 05.1.30/0.0/0.0/15._021/0001380
Cílem stavby uvedeného označení je zajistit odkanalizování zastavěného území obce Velká Polom a tím vytvořit předpoklad pro důslednou likvidaci splaškových odpadních vod ze zástavby obce. Bude vybudována oddílná kanalizační síť splaškových vod, která bude tyto vody odvádět na čistírnu odpadních vod. Vybudována bude gravitační splašková kanalizace (délka cca 10 km). V místech, kde není možné odkanalizování gravitační kanalizací, budou vybudovány čerpací stanice s výtlakem na nejbližší gravitační kanalizaci (délka tlakové kanalizace je cca 1,3 km). Nově bude také vybudována čistírna odpadních vod, jejíž kapacita bude odpovídat požadavkům na odkanalizování celé obce.
Smlouvu o dílo uzavřela obec s vítězným uchazečem - sdružením „Společnost KaČOV Velká Polom" s vedoucí společníkem COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci OpŽp