Velká Polom
Velká Polom

Ing. Kateřina Honajzrová

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:§ 103

(1) Starosta zastupuje obec navenek.  
(2) Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.
(3) Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem   a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů;   bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.(4) Starosta
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok ( § 42 ),
b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů,   33)   pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce,
c) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
d) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,  
f) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,
g) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,
h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,
i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.

(5) Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.

Rozdělení pravomocí specifikuje Organizační řád.

Role v org. struktuře

Starostka - Velká Polom, Opavská 58, Velká Polom (Patro: I., Dveře č.: 4)
Starostka - Zastupitelstvo, Opavská 58, Velká Polom
starostka - Rada, Opavská 58, Velká Polom

Kontakty

Stáhnout vizitku (vCard)