Velká Polom
Velká Polom

Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Velká Polom zde Typ: PDF dokument, Velikost: 409.38 kB

Od 1.7.2024 s účinností nového stavebního zákona se podání na stavební úřad činí prostřednictvím portálu stavebníka, odkaz zde

Informace k podávání žádostí na stavební úřady naleznete v odkazu zde.

Odpady

Harmonogram vývozu popelnic na komunální a bio odpad v roce 2022

Pravidla pro provoz sběrného dvora (182.36 kB)

Seznam odpadů ukládaných na sběrném dvoře (192.33 kB)

OD DUBNA DO KONCE ŘÍJNA 2022 JE OBECNÍ DVOREK OTEVŘEN PRO OBČANY OBCE KAŽDOU SOBOTU OD 8 DO 11 HODIN A KAŽDÉ ÚTERÝ OD 15 DO 18 HODIN.

Od prosince 2022 do března 2023 bude obecní dvorek otevřen pro odkládání odpadu následující soboty vždy od 8 do 12 hodin: 10. 12. 2022, 7. 1., 21. 1., 11. 2., 25. 2., 11. 3. a 25. 3. 2023.

Velkoobjemový, nebezpečný a bioodpad je možné odevzdat na obecním dvorku, Osvoboditelů 646 po předložení občanského průkazu s trvalým pobytem v obci. V omezeném množství a za úplatu bude možné také odkládat stavební suť. Na obecní dvorek je možné také odkládat použitý potravinářský olej (v PET láhvích).

Systém nakládání s odpady v obci Velká Polom se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021 - Místní poplatek - poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (platná od 1.1.2022). Znění obecně závazných vyhlášek naleznete v sekci OBECNÍ ÚŘAD - Obecně závazné vyhlášky a nařízení.

OBČAN tvořící odpad, je povinen odkládat odpad na místa k tomu určená vyhláškou, platí obci místní poplatek (daň) stanovený vyhláškou.

SVOZOVÁ FIRMA (oprávněná osoba) zajišťuje pro obec služby při nakládání s odpady.

OBEC - původce odpadu, stanovuje systém nakládání s odpady, stanovuje formu financování systému nakládání s odpady (poplatek).

OBECNÍ ÚŘAD řeší konkrétní požadavky - přistavení nádob, výměnu poškozených nádob, odhlášky, změny četnosti svozu, změny majitele nemovitosti apod., řeší záležitosti poplatku za odpad.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je stanoven ve výši:

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství upravuje OZV č. 2/2021 - Místní poplatek - poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Sazba poplatku pro poplatníka činí 660,- Kč. Platnost tohoto poplatku je od  1.1.2022.   

Poplatek  lze uhradit hotově na podatelně Obecního úřadu, taktéž bezhotovostním převodem na bankovní účet č.: 4022821/0100.

Variabilní symbol: každý poplatník má svůj individuální variabilní symbol přidělený obecním úřadem, platby bude obecní úřad přijímat v kalendářním roce od měsíce února. Informaci o variabilním symbolu je možné získat na emailu: vnitrni@velkapolom.czsekretariat@velkapolom.cz.

Splatnost poplatku je stanovena do 31.8.2022.


Svozové dny se řídí harmonogramem svozu.

Svozový den komunálního odpadu pro obec Velkou Polom je pondělí, čtrnáctidenní cyklus je stanoven takto: 

"horní" část obce, tj. od ul. Opavská ve směru na Háj ve Slezsku - lichý týden,

"dolní" část obce, tj. od ul. Opavská ve směru na Dolní Lhotu - sudý týden. 

Svoz bio odpadu je prováděn každé liché úterý, a to v období od 1.4. do 30.11. roku. Bio odpady, které se vám nevejdou do popelnice na bio odpad budou odebírány na obecním dvorku pracovníkem obecního úřadu. 

Společnost OZO Ostrava upozorňuje občany, že vývoz komunálních odpadů probíhá v průběhu určeného dne kdykoli, tj. již od 6 hod. ráno, trasy vývozu si určuje OZO. Žádáme občany, aby nádoby na komunální odpad vyvezli před svou nemovitost večer předchozího dne.