Velká Polom
Velká Polom

KDE HLÁSIT ZTRÁTU, ODCIZENÍ ČI POŠKOZENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

V souvislosti s novým zákonem č. 269/2021 Sb., o  občanských průkazech, který vyšel ve Sbírce zákonů České republiky 19. 7. 2021, nebude již možné u  Obecního úřadu Velká Polom ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení či nebezpečí zneužití občanského průkazu, a to s účinností od 2. 8. 2021. Tyto skutečnosti nahlásíte  Magistrátu města Ostravy, Gorkého 3037/2, Ostrava, nebo kterémukoli úřadu obce s rozšířenou působností. Ztrátu a odcizení občanského průkazu lze nahlásit i Policii České republiky.

Stočné

Kontakty
Andrea Hruzíková, tel. 606 690 457, email: stavsekr@velkapolom.cz

Pravidla obce Velká Polom pro zavedení stočného

 

S účinností od 01.01.2021 je stanovena cenu stočného MIMO LOKALITU MLÝNEK: Voda odvedená (stočné) 22,73 Kč/m3 (bez DPH), t.j. 25,00 Kč/m3 (vč. 10 % DPH).

S účinností od 01.07.2021 je stanovena cenu stočného PRO LOKALITU MLÝNEK: Voda odvedená (stočné) 51,82 Kč/m3 (bez DPH), t.j. 57,00 Kč/m3 (vč. 10 % DPH).

NOVÁ smlouva:

V souvislosti se zavedením stočného v obci od 1.1.2016 a v souvislosti s přípravou rekonstrukce kanalizace v obci je možné uzavřít novou Smlouvu o odvádění odpadních vod.  V roce 2010 vlastníci nemovitostí napojených na veřejnou kanalizaci uzavírali s obcí smlouvu, kterou byla legalizována skutečnost napojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci ve vlastnictví obce.   Tato smlouva obsahuje i ujednání o výběru stočného a do doby uzavření NOVÉ smlouvy je stále v platnosti. Stočné podle starých smluv bude fakturováno obcí na základě přepočtového koeficientu a počtu trvale žijících osob v nemovitosti (rodinný dům 36 m3/rok/osoba, bytová jednotka  35 m3/rok/osoba ). Bude-li požadovat vlastník nemovitosti výpočet stočného podle odečtu vodoměru, je nutné přinést s sebou fakturu od SMVaK příp. znát číslo odběrného místa (vodoměru) nebo číslo odběratele. Kontaktní osoba pro záležitostí kanalizace a stočného v obci: Andrea Hruzíková, email: stocne@velkapolom.cz, tel. 606 690 457.