Velká Polom
Velká Polom

Odpady

Systém nakládání s odpady v obci Velká Polom se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velká Polom. Způsob financování upravuje  obecně závazná vyhláška č. 11/2019 - Místní poplatek - poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (platná od 1.1.2020). Znění obecně závazných vyhlášek naleznete v sekci OBECNÍ ÚŘAD - Obecně závazné vyhlášky a nařízení.

OBČAN tvořící odpad, je povinen odkládat odpad na místa k tomu určená vyhláškou, platí obci místní poplatek (daň) stanovený vyhláškou.

SVOZOVÁ FIRMA (oprávněná osoba) zajišťuje pro obec služby při nakládání s odpady.

OBEC - původce odpadu, stanovuje systém nakládání s odpady, stanovuje formu financování systému nakládání s odpady (poplatek).

OBECNÍ ÚŘAD řeší konkrétní požadavky - přistavení nádob, výměnu poškozených nádob, odhlášky, změny četnosti svozu, změny majitele nemovitosti apod., řeší záležitosti poplatku za odpad.

Občanům obce Velká Polom není ze strany obce nabízena možnost odvozu stavební suti a zeminy. Občané si tuto službu zajišťují samostatně.


Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven ve výši:

Místní poplatek za systém odpadů upravuje OZV č. 11/2019 - Místní poplatek - Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro poplatníka činí 612,- Kč. Platnost tohoto poplatku je od 1.1.2020.   

Poplatek  lze uhradit hotově na podatelně Obecního úřadu, taktéž bezhotovostním převodem na bankovní účet č.: 4022821/0100.

Variabilní symbol: každý poplatník má svůj individuální variabilní symbol přidělený obecním úřadem, platby bude obecní úřad přijímat v roce 2019 od měsíce února. Informaci o variabilním symbolu je možné získat na emailu: spravni@velkapolom.czsekretariat@velkapolom.cz.

Splatnost poplatku je stanovena do 31.8.2020.


Svozové dny se řídí harmonogramem svozu.

Svozový den komunálního odpadu pro obec Velkou Polom je pondělí, čtrnáctidenní cyklus je stanoven takto: 

"horní" část obce, tj. od ul. Opavská ve směru na Háj ve Slezsku - lichý týden,

"dolní" část obce, tj. od ul. Opavská ve směru na Dolní Lhotu - sudý týden. 

Svoz bio odpadu je prováděn každé liché úterý v období od 1.4. do 30.11. Odpady BIO větších rozměrů (větve, pařezy, dřeviny) budou odebírány na obecním dvorku pracovníkem obecního úřadu každé úterý od 15:00 do 18:00 hod. a lichou sobotu od 8:00 do 11:00 hodin od měsíce dubna do listopadu. Na obecní dvorek je možné také odkládat použitý potravinářský olej (v PET láhvích). Svoz bio popelnic v roce 2019 byl ukončen 19.11., nádoby přes zimu schovejte.

V období prosinec 2019 - březen 2020 bude obecní dvorek zpřístupněn každou první sobotu v měsíci v čase 8:00 - 11:00 hodin.


Společnost OZO Ostrava upozorňuje občany, že vývoz komunálních odpadů probíhá v průběhu určeného dne kdykoli, tj. již od 6 hod. ráno, trasy vývozu si určuje OZO. Žádáme občany, aby nádoby na komunální odpad vyvezli před svou nemovitost večer předchozího dne.